I vår orden kan varje enskild person ansöka om medlemskap. Skriftlig ansökan med referens från en medlem i orden som innehar lägst 3:e graden ställs till ordensekreteraren. Den blivande medlemmen blir upptagen i Orden vid närmast följande reception. Medlemmarna erlägger en årlig avgift. Efter anmälan hos sekreteraren kan varje medlem i mån av plats delta i övriga ordnars sammankomster.

Vid varje högtidssammankomst ordnas en reception (upptagande av nya medlemmar). Recipienterna samlas i en särskild lokal på Rådhuset där inskrivningen sker i Ordens matrikel och där man organiserar intåget i Knutssalen. En ny medlem införes av en person av motsatt kön, som tidigare är medlem eller som samtidigt upptas i Orden.

Processionen framskrider under musik (Amaranthermarschen) i salen och ceremonimästaren och ceremonimästarinnan har till sin hjälp härolderna och ett antal marskalkar. Den hälsning – reverens, som de blivande medlemmarna först utför gäller gemensamt Ordens stiftarinna, i förekommande fall kungliga personer samt Ordens ledning.

Intagningen sker genom att stormästaren med sin stav berör den vänstra axeln på varje recipient och därvid uttalar orden ”Var välkommen”. Vid receptionen erhåller den nye medlemmen av tjänstgörande officianter första gradens ordenstecken Efter hand som recipienterna sålunda blivit dubbade, intar de sina platser bakom de närvarande syskonen.